Quản lý chi theo dự toán được coi là rất quan trọng đối với việc quản lý chi thường xuyên của NS xã. NS xã hàng năm để đầu tư cho nhiều lĩnh vực khác nhau, mức chi cho mỗi loại hoạt động được xác định theo đối tượng riêng, định mức riêng sẽ dẫn đến các mức chi từ NS xã cho các hoạt động cũng có sự khác nhau. Mặt khác, quản lý theo dự toán thì mới đảm bảo được cân đối ngân sách, tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều hành ngân sách, hạn chế tính tùy tiện trong quản lý và sử dụng kinh phí ở các đơn vị thụ hưởng ngân sách.

Đề tài: “Quản lý chi Ngân sách Quốc phòng tại Sư đoàn 968 – Quân khu 4 – Bộ Quốc phòng”

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài:

Sư đoàn 968 – Quân khu 4 – Bộ Quốc phòng là một trong những Sư đoàn chủ lực của Quân đội nhân dân Việt Nam, được thành lập năm 1968 trên chiến trường nước bạn Lào.

Trong giai đoạn hòa bình, thống nhất đất nước Sư đoàn 968 trở về nước làm nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và phúc tra quản lý huấn luyện dự bị động viên trên địa bàn 2 tỉnh Quảng Trị – Thừa Thiên Huế.

Trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế nước nhà và khó khăn riêng của BQP về công tác bảo đảm kinh phí thực hiện các nhiệm vụ ở đơn vị cơ sở. Cộng với đó là trên địa bàn đóng quân nền kinh tế của địa phương kém phát triển, thời tiết khí hậu không thuận lợi, đất đai thổ nhưỡng khô cằn, thường xuyên bị các đợt thiên tai, bão lụt tàn phá gây thiệt hại rất lớn đối với tài sản, vật chất của Sư đoàn đả tác động rất lớn đến quá trình công tác bảo đảm và quản lý chi ngân sách của đơn vị.

Là một đơn vị tiến hành một lúc hai nhiệm vụ, dàn trải trên nhiều địa phương khác nhau. Để đáp ứng kịp thời cho nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Sư đoàn, các đơn vị trong toàn Sư đoàn luôn là lực lượng xung kích vượt mọi khó khăn trong huấn luyện củng như trong lao động, sáng tạo tự lực tự cường đóng góp công sức cùng với ngân sách bảo đảm của cấp trên xây dựng đơn vị lập nhiều thành tích xuất sắc trong huấn luyện và bảo đảm an ninh quốc phòng trên địa bàn đóng quân.

Để bảo đảm cho Sư đoàn hoàn thành nhiệm vụ, đòi hỏi kinh phí quốc phòng đảm bảo cho các ngành của Sư đoàn ngày càng lớn về số lượng với nhiều nội dung chi phức tạp, nhiều định mức chi tiêu khác nhau. Công tác quản lý, chi tiêu mua sắm, bảo quản trang thiết bị và thanh quyết toán ngày càng phải được nâng cao,… Trước những yêu cầu đó, đòi hỏi công tác đảm bảo và quản lý chi kinh phí quốc phòng tại Sư đoàn 968 ngày càng phải được nâng cao về chất lượng đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao về trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Thực hiện Luật NSNN; Nghị định số 10/2004/NĐ-CP ngày 07/1/2004 của Chính phủ về quản lý, sử dụng NS và tài sản của NN đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực Quốc phòng – An ninh; Thông tư liên tịch số 23/2004/TTLT-BTC-BQP ngày 26 tháng 3 năm 2004 của liên Bộ Tài chính – BQP về hướng dẫn lập, chấp hành, quyết toán NSNN và tài sản NN đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng; Điều lệ công tác tài chính QĐNDVN ban hành kèm theo Quyết định số 27/2007/QĐ-BQP ngày 14/02/2007 của Bộ trưởng BQP; chỉ thị số 3300/2001/CT-BQP ngày 10 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng BQP về tăng cường quản lý và sử dụng NSQP trong tình hình hiện nay; Báo cáo tổng kết công tác tài chính từ năm (2010 – 2014) của Sư đoàn 968; Báo cáo tại Hội nghị sơ kết một năm thực hiện Luật ngân sách nhà nước năm 2005 của Cục Tài chính/BQP với nội dung “Tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý, điều hành NS theo Luật NS NN”; Nghị quyết số 513-NQ-QUTW ngày 21/9/2012 của Quân ủy Trung ương về công tác tài chính Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Và các Thông tư, Hướng dẫn, Chỉ thị của Bộ củng như liên Bộ;… Vận dụng cơ chế quản lý chi ngân sách của Nhà nước phù hợp với tính chất đạc thù của hoạt động quân sự, từng bước nâng cao chất lượng hiệu quả quản lý chí NSNN trong giai đoạn hiện nay của các đơn vị trong toàn quân nói chung và Sư đoàn 968 nói riêng.

Những năm qua, công tác quản lý NSQP nói chung và công tác quản lý chi kinh phí nghiệp vụ nói riêng ở Sư đoàn 968 đã dần đi vào nền nếp, chính quy, ngày càng chặt chẽ, hiệu quả chi tiêu sử dụng kinh phí từng bước được nâng cao. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện cũng còn một số bất cập, cần phải có sự phối hợp thống nhất về quan điểm, nội dung, phương thức quản lý chi kinh phí ngân sách quốc phòng đặc biệt là chi kinh phí nghiệp vụ tại Sư đoàn 968. Trong công tác quản lý chi kinh phí nghiệp vụ ở Sư đoàn 968 còn bộc lộ những nhược điểm, hạn chế và tồn tại cần được khắc phục, tháo gỡ bằng các giải pháp thích hợp. Do đó, công tác quản lý chi NSQP nói chung và chi kinh phí nghiệp vụ ở Sư đoàn 968 cần được tiếp tục nghiên cứu không những có ý nghĩa về mặt lý luận mà còn là yêu cầu thực tiễn trong công tác quản lý điều hành ngân sách của Sư đoàn 968 hiện nay.

Trước những yêu cầu cấp thiết nêu trên, vì vậy tác giả đã chọn đề tài nghiên cứu “Quản lý chi Ngân sách Quốc phòng tại Sư đoàn 968 – Quân khu 4 – Bộ Quốc phòng” thực sự cần thiết cả về lý luận và thực tiễn.

2. Mục đích nghiên cứu:

– Mục tiêu tổng quát: Nghiên cứu lý luận và thực tiễn hoàn thiện quản lý chi ngân sách quốc phòng tại Sư đoàn 968 – Quân khu 4.

– Mục tiêu cụ thể: Đề tài phân tích, làm rõ các vấn đề cơ bản về công tác quản lý chi kinh phí nghiệp vụ ở Sư đoàn 968, qua đó tìm ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý chi kinh phí nghiệp vụ nói riêng và ngân sách quốc phòng nói chung.

Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể vận dụng tại các cơ quan, đơn vị thuộc Sư đoàn 968 trong việc quản lý chi ngân sách quốc phòng.

3. Đối tượng nghiên cứu:

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là công tác quản lý chi ngân sách quốc phòng ở Sư đoàn 968, từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao công tác quản lý chi ngân sách quốc phòng ở Sư đoàn 968.

4. Phạm vi nghiên cứu của đề tài:

Phạm vi của đề tài là tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác quản lý chi kinh phí nghiệp vụ ở Sư đoàn 968. Lấy số liệu 05 năm (giai đoạn từ năm 2010 – 2014) để phân tích và minh họa.

5. Phương pháp nghiên cứu:

Trên cơ sở lý luận của phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lê Nin về duy vật biện chứng và duy vật lịch sử Mac – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, luận văn kết hợp sử dụng các phương pháp nghiên cứu: Logic, cấu trúc hệ thống, thống kê, so sánh, phân tích và tổng hợp,…

6. Kết cấu của luận văn:

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo. Kết cấu nội dung của luận văn gồm 3 chương:

  • Chương 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản về ngân sách quốc phòng và kinh phí nghiệp vụ
  • Chương 2: Thực trạng quản lý chi kinh phí nghiệp vụ ở Sư đoàn 968 – Quân khu 4
  • Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý chi kinh phí nghiệp vụ ở Sư đoàn 968 – Quân khu 4

Dịch vụ tiêu biểu!

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ

CHƯƠNG 1
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ
NGÂN SÁCH QUỐC PHÒNG VÀ KINH PHÍ NGHIỆP VỤ.

1.1. NGÂN SÁCH QUỐC PHÒNG

1.1.1. Khái niệm

Nguồn kinh phí hoạt động của các đơn vị dự toán trong quân đội chủ yếu do NSNN cấp phát thông qua NSQP hàng năm. Ngoài ra còn được bổ sung từ các khoản thu tại đơn vị được giữ lại một phần hoặc toàn bộ theo chế độ quản lý tài chính, các khoản được tặng, tài trợ trong và ngoài nước, chiến lợi phẩm,…

NSQP là một bộ phận của NSNN, là toàn bộ các khoản thu chi của QĐ đã được cấp có thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong một năm để đảm bảo thực hiện chức năng của QĐ.

Thu NSQP chủ yếu từ chi NSNN trung ương cho lĩnh vực quốc phòng. Các khoản thu NS từ hoạt động của các doanh nghiệp thuộc BQP; các khoản thu NS từ các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ và các khoản thu khác của các đơn vị dự toán trong QĐ theo chế độ của NN và quy định của BQP.

Chi của NSQP chủ yếu để duy trì hoạt động thường xuyên của các đơn vị dự toán trong quân đội; huấn luyện quân sự và giáo dục quốc phòng; đào tạo, nghiên cứu khoa học kỷ thuật, quân sự; xây dựng các công trình quốc phòng, phát triển công nghiệp quốc phòng;…

1.1.2. Đặc điểm chi ngân sách quốc phòng

– Chi NSQP là chi tiêu cho các hoạt động quân sự, nguồn bảo đảm chủ yếu từ NSNN cấp. Đặc điểm này cho thấy chi tiêu chủ yếu của QĐ đều phụ thuộc vào khả năng của nền kinh tế và của NSNN. Đối với xã hội thì hoạt động quân sự không phải lĩnh vực sản xuất vật chất, về căn bản là sử dụng lao động, vật tư tài sản, tiền vốn cho tác chiến phòng thủ đất nước. Do vậy chi cho hoạt động quân sự là nhiệm vụ của các hoạt động chi NSQP, nguồn chi chủ yếu là do NSNN cấp, một phần do QĐ tạo ra.

– Hoạt động chi NSQP bị chi phối bởi các quy luật quân sự, tính chất, đặc thù của các hoạt động quân sự như: tính chất mệnh lệnh, đột xuất, khẩn trương, cơ mật, cơ động cao, môi trường hoạt động phức tạp, khó khăn không thuận lợi đối với thị trường, xã hội như một số ngành, lĩnh vực khác,…

Chi NSQP đòi hỏi phải có phương thức hoạt động phù hợp với quy luật quân sự và tính chất đặc thù như: việc bảo đảm NSQP phải nhằm vào mục tiêu quân sự, phải thích ứng với hệ thống bảo đảm chiến đấu theo cấp chiến lược, chiến dịch, chiến thuật, phải thích ứng với các tình huống trong thời bình, chuẩn bị cho chiến tranh hoặc chiến tranh xảy ra.

– Hệ thống bảo đảm NSQP gắn liền với hệ thống tổ chức QĐ. Việc lập, chấp hành, quyết toán NSQP được thực hiện theo hệ thống tổ chức tài chính QĐ. Đặc điểm này ảnh hưởng trực tiếp đến phương thức bảo đảm và quản lý NSQP. Hệ thống tổ chức QĐ là cơ sở quyết định công tác tổ chức của ngành tài chính QĐ. Nhiệm vụ của ngành tài chính QĐ là cung cấp các nhu cầu về tài chính, sử dụng NSQP cho toàn quân để thực hiện nhiệm vụ của mình. Do đặc điểm hoạt động quốc phòng, nên hệ thống bảo đảm cấp-chi NS trong QĐ có những nét đặc thù riêng. Trong NSQP có NS bảo đảm và NS sử dụng.

1.1.3. Nội dung ngân sách quốc phòng ở đơn vị dự toán quân đội

Nội dung NSQP ở đơn vị dự toán QĐ bao gồm:

– Kinh phí bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần, chính sách cho bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, bộ đội biên phòng và lực lượng cảnh sát biển.

– Kinh phí đào tạo, nghiên cứu khoa học, huy động tiềm lực khoa học và công nghệ của nhà nước phục vụ quốc phòng.

– Kinh phí huấn luyện, điều động, kiểm tra SSCĐ và thường trực chiến đấu; diễn tập theo kế hoạch hàng năm được Bộ trưởng BQP hoặc Tổng Tham mưu trưởng phê duyệt theo thẩm quyền và do BQP trực tiếp chỉ đạo hoặc ủy quyền cho Tư lệnh Quân khu, Quân đoàn, Quân Binh chủng chỉ đạo.

– Kinh phí sản xuất, mua sắm, cải tiến, sữa chữa, bảo quản vũ khí-trang thiết bị và các phương tiện kỷ thuật cho hoạt động quân sự.

– Kinh phí xây dựng mới, sữa chữa các công trình chiến đấu, trụ sở làm việc, doanh trại, kho tàng, trạm xưỡng, kho tàng, bệnh viện, học viện nhà trường, hệ thống thông tin liên lạc,… của cơ quan quân sự các cấp.

– Kinh phí chuẩn bị động viên công nghiệp bao gồm chuẩn bị tài liệu thiết kế, công nghệ, hướng dẫn triển khai kỷ thuật, chuẩn bị các loại dụng cụ chuyên dùng, các loại trang bị đặc chủng quốc phòng.

– Kinh phí bảo đảm việc tổ chức và hoạt động lực lượng DBĐV thuộc nhiệm vụ chi của BQP theo quy định của Chính phủ về Pháp lệnh DBĐV.

– Kinh phí đảm bảo việc tổ chức và hoạt động lực lượng DQTV thuộc nhiệm vụ chi của BQP theo quy định của Chính phủ về Pháp lệnh DQTV.

– Kinh phí đảm bảo chế độ chính sách đối với Sỹ quan dự bị và các học viên đào tạo Sỹ quan dự bị thuộc nhiệm vụ chi của BQP theo quy định của Chính phủ về Sỹ quan dự bị QĐNDVN.

– Kinh phí thực hiện công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới đất liền nước CHXHCNVN.

– Kinh phí bảo đảm các nhiệm vụ thuộc nhiệm vụ chi Quốc phòng của BQP theo nghị định của Chính phủ như: chi công tác đối ngoại quân sự, dự trữ sẵn sàng chiến đấu.

Nội dung chi NSQP gồm nhiều loại nội dung chi nhưng chủ yếu là các khoản chi lương, phụ cấp, tiền ăn; chi kinh phí nghiệp vụ; chi mua hàng cung ứng; chi đầu tư xây dựng cơ bản; chi chương trình mục tiêu;…

1.2. KINH PHÍ NGHIỆP VỤ

1.2.1. Khái niệm về kinh phí nghiệp vụ

Kinh phí nghiệp vụ là các khoản chi của NS, được bảo đảm và quản lý trên cơ sở tổ chức, biên chế, chế độ, tiêu chuẩn, định mức của NN và QĐ; chức năng, nhiệm vụ về quản lý NS và phương thức bảo đảm của các ngành nghiệp vụ.

Cơ quan nghiệp vụ từng cấp chịu trách nhiệm trước chỉ huy đơn vị về quản lý, sử dụng kinh phí nghiệp vụ của đơn vị mình, chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan tài chính cùng cấp; đồng thời kết hợp với cơ quan tài chính để chỉ đạo và quản lý kinh phí nghiệp vụ của các đơn vị trực thuộc.

1.2.2. Nội dung kinh phí nghiệp vụ

Nội dung kinh phí nghiệp vụ đa dạng, phong phú được xác định thông qua việc thông qua các khoản chi phù hợp với yêu cầu quản lý của tài chính quân đội. Trong phạm vi toàn quân, kinh phí nghiệp vụ chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi của NSQP và để quản lý chặt chẽ nguồn kinh phí nghiệp vụ, phải phân loại nội dung kinh phí nghiệp vụ theo những tiêu thức sau:

– Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan (ngành nghiệp vụ), các đơn vị (quân chủng, binh chủng) bảo đảm toàn quân, kinh phí nghiệp vụ bao gồm các khoản kinh phí nghiệp vụ ngành quân huấn, tác chiến, quân lực, công binh, pháo binh, thông tin, trinh sát, tăng thiết giáp, đặc công, hoá học, tuyên huấn, tổ chức, cán bộ, chính sách, dân vận, quân nhu, vận tải, xăng dầu, quân y, doanh trại, tài chính, vũ khí, xe máy, văn phòng, nhà trường, phòng không, không quân, biên phòng, …

– Căn cứ theo nội dung bảo đảm cho các mặt hoạt động, kinh phí nghiệp vụ được chia thành các khoản kinh phí nghiệp vụ bảo đảm cho từng mặt công tác: Kinh phí huấn luyện, trang bị, tác chiến; công tác tư tưởng văn hoá, cán bộ, tổ chức, thanh niên, công đoàn, phụ nữ trong QĐ; bảo đảm quân lương, quân trang, xăng dầu, quân y, vận tải;…

– Căn cứ theo tính chất, đặc điểm, phương thức bảo đảm và yêu cầu quản lý, kinh phí nghiệp vụ bao gồm:

+ Kinh phí cấp cho các cơ quan nghiệp vụ bảo đảm toàn quân mua sắm tập trung tại ngành bao gồm kinh phí mua sắm các loại vũ khí, trang thiết bị, vật tư chuyên dùng, khí tài, … để cấp phát cho các đơn vị trong BQP.

+ Kinh phí cấp cho các đơn vị chi mua sắm hiện vật theo dự toán năm và kế hoạch chi quí để đáp ứng nhu cầu vật chất cho việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị đó.

+ Kinh phí cấp cho các đơn vị chi bằng tiền như: chi bảo quản, sửa chữa nhỏ, huấn luyện, công tác phí, khen thưởng, phúc lợi tập thể,…

+ Kinh phí để chi thực hiện dự trữ thường xuyên, dự trữ sẵn sàng chiến đấu, dự trữ quốc gia.

+ Kinh phí thực hiện các chương trình, đề tài được nhà nước và các cấp có thẩm quyền giao như: chương trình quốc gia về việc làm, chương trình mục tiêu quốc gia về xoá đói giảm nghèo, chương trình quân dân y kết hợp khám chữa bệnh trên địa bàn dân cư, dự án các khu kinh tế quốc phòng,…

Do kinh phí nghiệp vụ chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi của NSQP hàng năm, nội dung chi phong phú, đa dạng, cho nên việc quản lý chặt chẽ chi kinh phí nghiệp vụ tại các đơn vị thụ hưởng NS có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác quản lý tài chính.

1.2.3. Đặc điểm kinh phí nghiệp vụ

1.2.3.1. Bảo đảm và quản lý kinh phí nghiệp vụ luôn phù hợp với tổ chức và phương thức bảo đảm của các ngành nghiệp vụ

Công tác bảo đảm kinh phí nghiệp vụ trong quân đội được tổ chức theo từng ngành, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, mỗi ngành phải chịu trách nhiệm bảo đảm kinh phí nghiệp vụ cho một hoặc một số mặt hoạt động.

Từ ngành nghiệp vụ bảo đảm toàn quân xuống đến ngành nghiệp vụ của đơn vị cơ sở có nhiều cấp, ở từng cấp việc bảo đảm và quản lý kinh phí nghiệp vụ có mức độ khác nhau, đáp ứng yêu cầu từng mặt công tác khác nhau. Phương thức bảo đảm là tổng thể các phương pháp và hình thức tổ chức bảo đảm. Phương thức bảo đảm kinh phí nghiệp vụ ở các ngành hiện nay là:

– Cấp trên bảo đảm kinh phí nghiệp vụ cho cấp dưới (bảo đảm từ nơi khác đến) kết hợp với cấp dưới tự bảo đảm (bảo đảm tại chỗ).

– Kinh phí nghiệp vụ có loại do đơn vị tự chi tiêu mua sắm, có loại do cấp trên tổ chức mua sắm.

1.2.3.2. Phạm vi bảo đảm, chi tiêu kinh phí nghiệp vụ rộng, nhiều nội dung chi phức tạp, cần có biện pháp quản lý phù hợp với từng nội dung

Bảo đảm, quản lý, chi tiêu kinh phí nghiệp vụ có liên quan đến tất cả các ngành, các cấp, các đơn vị; bao gồm nhiều nội dung chi phức tạp cho công tác tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật. Có nội dung chi cho cá nhân, có nội dung chi cho tập thể, vv… do vậy cần có các biện pháp quản lý cụ thể, phù hợp với từng nội dung như:

– Chi mua sắm trang thiết bị, vũ khí khí tài, vật tư, hàng hoá: Nội dung chi kinh phí nghiệp vụ lớn nhất là chi mua sắm trang thiết bị, vũ khí khí tài, vật tư, hàng hoá. Trước yêu cầu xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đủ khả năng đối phó với các loại chiến tranh, đặc biệt là chiến tranh công nghệ cao, thì công tác bảo đảm chi về mua sắm trang thiết bị, vũ khí khí tài, vật tư, hàng hoá ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu chi NSQP.

– Các khoản chi trực tiếp bằng tiền như: Công tác phí, chi hội nghị, chi đoàn ra, đoàn vào, chi phí thuê mướn, các khoản chi cho bảo quản, sửa chữa, huấn luyện, nghiệp vụ chuyên môn, vv… Việc quản lý đối với các khoản chi này cần căn cứ vào từng nội dung chi cụ thể như: Hạn mức được chi và các chế độ, tiêu chuẩn, định mức được ban hành, đối tượng được hưởng, vv…

– Các khoản chi cho các chương trình, đề tài: Chương trình, đề tài là những tập hợp các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đồng bộ về kinh tế, xã hội, khoa học, cơ chế chính sách, tổ chức để thực hiện một hoặc một số mục tiêu đã được xác định nhằm tập trung chỉ đạo giải quyết những vấn đề có tính cấp bách, có tầm quan trọng trên từng lĩnh vực, từng ngành hoặc liên ngành, lĩnh vực trong chiến lược phát triển chung trong một thời gian nhất định.

1.2.3.3. Quá trình quản lý và sử dụng kinh phí nghiệp vụ có ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị

Vấn đề cơ bản, chủ yếu mang tính trung tâm của mỗi đơn vị trong quân đội là tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đây cũng là mục tiêu cao nhất của công tác bảo đảm, quản lý tài chính. Với khối lượng lớn, phạm vi chi tiêu rộng, liên quan đến tất cả các mặt của các ngành và đơn vị, cho nên quá trình quản lý, sử dụng KPNV tất yếu ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Kinh phí nghiệp vụ dù được bảo đảm chi tiêu sử dụng bằng tiền hay bằng vật tư, hàng hoá, nếu được cung cấp đầy đủ, kịp thời; sử dụng đúng mục đích, đúng nội dung; quản lý chặt chẽ tiết kiệm sẽ góp phần rất quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả công tác của mỗi bộ phận, mỗi ngành và của toàn đơn vị. Ngược lại, nếu không quản lý tốt, không những hạn chế đến kết quả công việc mà còn ảnh hưởng đến cả đời sống vật chất, tinh thần của mỗi cán bộ chiến sỹ trong toàn đơn vị.

Vì vậy, đòi hỏi cơ quan tài chính và ngành nghiệp vụ các cấp cần thấy rõ tầm quan trọng của công tác bảo đảm và quản lý tài chính đối với lĩnh vực chi kinh phí nghiệp vụ; phải luôn luôn quán triệt tốt yêu cầu phục vụ nhiệm vụ của đơn vị làm mục tiêu cao nhất, gắn liền với thực hành tiết kiệm và chống lãng phí triệt để, chấp hành nghiêm các chế độ quản lý từ khâu lập dự toán, cấp phát sử dụng đến khâu thanh quyết toán.

1.2.4. Quản lý kinh phí nghiệp vụ ở đơn vị dự toán quân đội

1.2.4.1. Nguyên tắc cơ bản của quản lý kinh phí nghiệp vụ

a. Nguyên tắc thống nhất, cân đối ngân sách

Thống nhất trong quản lý kinh phí nghiệp vụ đó là: mọi khoản thu, chi kinh phí nghiệp vụ của mọi cấp, mọi ngành đều được phản ảnh vào trong kế hoạch thống nhất; được quản lý thống nhất từ cấp BQP đến các đơn vị dự toán cơ sở. Quá trình chi tiêu, sử dụng kinh phí phải thống nhất từ nội dung chi đến nội dung quyết toán theo DTNS đã được duyệt; lập báo cáo quyết toán kinh phí theo mẫu biểu quy định, thống nhất và theo hệ thống mục lục NSNN áp dụng trong QĐ.

NSQP được NN cấp hàng năm trên cơ sở cân đối toàn bộ nền kinh tế và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong mỗi giai đoạn, mỗi năm nhất định. Trên cơ sở nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, các ngành trong từng năm hoặc từng gian đoạn, BQP thực hiện cân đối và giao dự toán kinh phí cho cơ quan, các ngành, đơn vị để đảm bảo chi tiêu cho các nhiệm vụ được giao. Cân đối ngân sách, ngoài sự cân bằng về thu, chi còn là sự hài hòa, hợp lý trong cơ cấu thu, chi giữa các khoản thu chi, giữa các ngành, các cấp vá các đơn vị.

Cân đối ngân sách còn được thể hiện trong khi chi tiêu: Các khoản chi kinh phí nghiệp vụ chỉ được phép thực hiện khi đã có đủ nguồn kinh phí xác định được đáp ứng. Trong lập và chấp hành ngân sách phải bảo đảm quy trình khoa học khi xem xét thứ tự ưu tiên các khoản chi, giảm chi những nội dung chưa cấp thiết, tập trung cho những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm, địa bàn trọng điểm, khai thác hợp lý các nguồn thu.

b. Nguyên tắc công khai, minh bạch

Một trong những nội dung chi kinh phí nghiệp vụ là một nội dung của công khai tài chính, nhằm bảo đảm thực hiện quyền kiểm tra, giám sát của các cơ quan, đơn vị, của mọi quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng trong quá trình phân phối, quản lý và sử dụng vốn, tài sản của NN, của QĐ và các khoản thu tại đơn vị, thực hiện có hiệu quả Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật phòng, chống tham nhũng.

Công khai NSQP nói chung và công khai nội dung chi kinh phí nghiệp vụ nói riêng phải được thực hiện hàng năm, công khai cả DTNS và quyết toán chi kinh phí nghiệp vụ, số liệu và các thông tin công khai ngân sách phải bảo đảm đầy đủ, chính xác, kịp thời và phù hợp với chế độ bảo mật tới từng đối tượng tiếp nhận thông tin theo những hình thức thích hợp.

Các đơn vị, cá nhân được tiếp nhận thông tin về công khai nội dung chi kinh phí nghiệp vụ có quyền chất vấn và người có trách nhiệm thực hiện công khai kinh phí phải trả lời chất vấn về các nội dung công khai. Đây là cơ sở thực hiện dân chủ trong quản lý tài chính nói chung và quản lý kinh phí nghiệp vụ nói riêng. Thông qua dân chủ, các đơn vị và cá nhân có chi tiêu sử dụng kinh phí biết để hoàn thành nhiệm vụ được giao mình sẽ được bảo đảm nguồn kinh phí là bao nhiêu, có thể thực hiện nhiệm vụ được không. Thực hiện tốt công khai, dân chủ sẽ dẫn đến công bằng trong phân phối ngân sách. Chỉ có trên cơ sở công bằng trong phân phối ngân sách mới có cơ sở đánh giá chất lượng hoàn thành nhiệm vụ nói chung và chất lượng, hiệu quả công tác quản lý tài chính nói riêng của các đơn vị.

c. Nguyên tắc rõ ràng, trung thực, chính xác

Đòi hỏi nội dung chi kinh phí nghiệp vụ khi xây dựng phải khoa học, rõ ràng và theo hệ thống mục lục NSNN áp dụng trong QĐ; dự toán thu, dự toán chi kinh phí phải được tính toán một cách cụ thể, chính xác và đưa vào kế hoạch; không được phép che dấu đối với mọi khoản thu, chi kinh phí, không được trích lập các quỹ trái quy định của NN và BQP.

1.2.4.2. Biện pháp quản lý kinh phí nghiệp vụ

Từ vị trí, đặc điểm, nội dung và yêu cầu quản lý kinh phí nghiệp vụ, đòi hỏi phải có những biện pháp quản lý cụ thể, thiết thực. Có nhiều biện pháp quản lý, trong đó các biện pháp cơ bản, chủ yếu bao gồm:

a. Nắm vững chỉ tiêu ngân sách được giao

Việc nắm vững chỉ tiêu DTNS cần phải căn cứ vào nội dung công việc, khối lượng công việc, chủng loại và số lượng hàng hoá, vật tư, trang thiết bị phải mua sắm; các chương trình, dự án đang triển khai thực hiện. Mức tiền được duyệt chi đối với từng công việc, tiến độ thực hiện công việc. Quy trình, thủ tục tổ chức thực hiện.

Căn cứ vào chỉ tiêu kinh phí năm được giao và tiến độ thực hiện nhiệm vụ, cơ quan nghiệp vụ phải lập dự toán chi quý. Đối với một số công việc, như chi về mua sắm vật tư, trang thiết bị, chi thuộc các chương trình, dự án, vv… cần phải có dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trong quản lý tiêu kinh phí nghiệp vụ, cơ quan tài chính các cấp cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan nghiệp vụ, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao đúng tiến độ. Cần phải căn cứ vào từng nội dung chi để có biện pháp tổ chức chi tiêu và quản lý phù hợp.

b. Nắm vững các chế độ, tiêu chuẩn, định mức, giá cả

Nắm vững tiêu chuẩn, định mức, giá cả trong chi tiêu kinh phí nghiệp vụ có những đặc thù riêng, khác với tiêu chuẩn chế độ về tiền lương, phụ cấp, tiền ăn. Tiêu chuẩn, định mức, giá cả trong chi tiêu, sử dụng kinh phí nghiệp vụ là những quy định về mức sử dụng kinh phí, vật tư được tính toán, xác định và bảo đảm có thể tính theo đầu người, trang thiết bị, theo khối lượng công việc hay tổ chức, biên chế,…

Nội dung kinh phí nghiệp vụ có nhiều khoản chi với nhiều tiêu chuẩn, định mức khác nhau, thuộc nhiều ngành bảo đảm. Mỗi loại tiêu chuẩn định mức lại có những yêu cầu quản lý cụ thể phù hợp với đặc thù của từng ngành. Vì vậy, trong công tác quản lý, sử dụng cần phải nắm vững các tiêu chuẩn định mức. Mặt khác, chế độ tiêu chuẩn, định mức còn là căn cứ pháp lý quan trọng để các đơn vị xây dựng dự toán thu – chi ngân sách, để cấp phát kinh phí, vật tư và thanh quyết toán tài chính. Do đó, nếu không nắm vững các tiêu chuẩn, định mức, giá cả và các chế độ phân bổ, quản lý và chỉ tiêu ngân sách thì không thể làm tốt được công tác lập, chấp hành quyết toán ngân sách.

Biện pháp này chỉ thực hiện được tốt khi cơ quan tài chính các đơn vị đăng ký theo dõi chặt chẽ, đầy đủ, có hệ thống các chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị mình, nhưng không được trái với các quy định chung của BQP. Mỗi cán bộ tài chính đều phải có phương pháp chuyên môn nghiệp vụ tốt để tập trung quản lý các tiêu chuẩn, định mức trong phạm vi phần việc mình phụ trách. Đồng thời cần coi trọng quan hệ chặt chẽ với các ngành nghiệp vụ để nắm vững giá cả, nội dung ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế; hoặc khảo sát, phân tích và kiến nghị kịp thời những tiêu chuẩn, định mức, giá cả không phù hợp …

c. Thực hiện tốt việc kiểm soát chi trước khi cấp phát thanh toán

Đây là một nguyên tắc cơ bản trong quản lý ngân sách, mỗi đơn vị cần xác định rõ trách nhiệm, quy trình kiểm soát chi đối với từng nội dung chi của đơn vị mình, bảo đảm kiểm soát chi theo đúng quy định của NN và BQP.

d. Kết hợp quản lý tốt chỉ tiêu phần tiền với chỉ tiêu phần hiện vật theo phương thức tiền tệ hoá

Đây vừa là yêu cầu cơ bản vừa là biện pháp thực tiễn quan trọng nhằm quản lý toàn diện, chặt chẽ quá trình tổ chức chi tiêu kinh phí nghiệp vụ.
Cơ quan tài chính thực hiện chức năng phân phối dưới hình thức giá trị và chức năng giám đốc bằng đồng tiền, cho nên quản lý các chỉ tiêu thu – chi về kinh phí nghiệp vụ đương nhiên dưới hình thức giá trị – tiền tệ. Trong bảo đảm kinh phí nghiệp vụ có những khoản đơn vị tự chi bằng tiền để mua sắm, thanh toán; có những khoản do các ngành nghiệp vụ bảo đảm bằng hiện vật. Chỉ tiêu phần tiền và phần hiện vật được xác định dựa trên cơ sở tuỳ thuộc lẫn nhau khi lập DTNS hay cấp phát, thanh quyết toán. Mặt khác, mọi vật tư tài sản trong đơn vị đều phải được quy ra giá trị bằng tiền để quản lý. Do vậy, nếu chỉ nắm phần tiền hoặc theo dõi về mặt giá trị mà không nắm được số lượng, chất lượng và tình hình sử dụng vật tư hàng hoá của đơn vị thì không thể đáp ứng được yêu cầu quản lý toàn diện, chặt chẽ.

Để thực hiện biện pháp này, cần giải quyết tốt các vấn đề chủ yếu sau:

– Khi lập DTNS phải tính toán chặt chẽ hết các nhu cầu thu – chi, bao gồm cả phần tiền và phần hiện vật quy ra tiền. Việc tiếp nhận hiện vật từ bất cứ nguồn nào và việc cấp phát sử dụng, … đều phải quy ra giá trị để quản lý.

– Căn cứ số phân bổ chỉ tiêu ngân sách của ngành nghiệp vụ cấp trên và căn cứ vào tình hình huy động vật tư tồn kho, đồng thời dựa vào các yếu tố cần thiết khác để tính toán xác định phần dự toán bảo đảm bằng hiện vật và phần tự chi bằng tiền một cách sát đúng, hợp lý.

– Trong chi tiêu sử dụng kinh phí nghiệp vụ có liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp, đặc biệt là liên quan đến các tổ chức cá nhân ngoài quân đội như: các nhà thầu, đơn vị cung cấp hàng hoá, dịch vụ, kho bạc… cho nên việc kết hợp quản lý chặt chẽ giữa phần tiền và phần hiện vật được đặt ra dưới góc độ kiểm tra, xem xét các hợp đồng kinh tế và chấp hành nghiêm quy định về cấp phát của KBNN là yêu cầu bắt buộc.

– Khi xét duyệt thanh quyết toán kinh phí nghiệp vụ, cần kiểm tra cả chỉ tiêu giá trị cũng như số lượng, chất lượng vật tư, hàng hoá, kiểm tra hoá đơn, chứng từ mua sắm, thực hiện nghiệm thu hàng hoá trước khi nhập kho hoặc đưa vào sử dụng.

– Hàng năm, ngoài việc lập báo cáo quyết toán chi kinh phí nghiệp vụ (phần tự chi bằng tiền), các đơn vị còn phải lập các báo cáo luân chuyển vật tư, hàng hoá và quyết toán giá trị vật tư hàng hoá đã sử dụng trong năm.

đ. Nâng cao trách nhiệm vật chất trong quản lý kinh phí nghiệp vụ

Quản lý tài chính là trách nhiệm chung của mọi người, nhưng trước hết trách nhiệm thuộc về người chỉ huy đơn vị, của cơ quan tài chính và của các ngành nghiệp vụ. Do đặc điểm và yêu cầu quản lý kinh phí nghiệp vụ cho nên việc nâng cao trách nhiệm vật chất trong quản lý tiêu kinh phí nghiệp vụ là một biện pháp tích cực nhằm tăng cường công tác quản lý tài chính.

Để thực hiện có hiệu quả các biện pháp này, đòi hỏi các cơ quan, đơn vị cần làm tốt các nội dung sau:

– Thực hiện tốt việc phân cấp quản lý: Với quyền hạn trách nhiệm của mình, chỉ huy đơn vị có thể tổ chức phân cấp quản lý vật tư, tài sản trong đơn vị theo quy định chung. Cơ quan tài chính và các ngành nghiệp vụ có vai trò chức năng tham mưu giúp lãnh đạo, chỉ huy đơn vị nghiên cứu tổ chức hệ thống phân cấp quản lí tài chính – vật tư tài sản một cách thống nhất, toàn diện và chặt chẽ.

– Theo yêu cầu phục vụ mục tiêu quản lí, các ngành, các đơn vị phải mở sổ sách, đầy đủ đúng quy định để theo dõi, phản ánh thống kê, hạch toán kịp thời, chính xác, đầy đủ mọi vật tư tài sản và thanh toán dịch vụ. Phải nắm chắc số lượng, chất lượng, giá trị và tình hình biến động của vật tư, tài sản, xác định rõ trách nhiệm đối với cá nhân và tổ chức thuộc quyền trong quản lý, chi tiêu kinh phí nghiệp vụ.

Hàng tháng, quý và năm tiến hành sơ tổng kết, đánh giá việc chấp hành các chế độ về kiểm tra, kiểm kê, bảo quản và các chế độ khác trong công tác quản lý kinh phí nghiệp vụ, trên cơ sở đó làm tốt công tác động viên khuyến khích lợi ích vật chất, khen thưởng và kỷ luật kịp thời thoả đáng, góp phần nâng cao trách nhiệm trong quản lý tài chính.

Các biện pháp quản lý trên đây cần được tổ chức thực hiện đồng bộ, nhằm phát huy hiệu quả tổng hợp trong quá trình bảo đảm và quản lý tiêu kinh phí nghiệp vụ ở các cơ quan, đơn vị.

1.2.4.3. Quy trình quản lý kinh phí nghiệp vụ

a. Lập dự toán chi kinh phí nghiệp vụ

Các ngành nghiệp vụ bảo đảm toàn quân là các cơ quan, đơn vị trực thuộc BQP, Bộ Tổng Tham mưu, các tổng cục có chức năng, nhiệm vụ bảo đảm và quản lý kinh phí nghiệp vụ ngành theo các lĩnh vực hoạt động được giao. Các ngành nghiệp vụ lập DTNS năm để bảo đảm cho các hoạt động của đơn vị theo từng lĩnh vực mình quản lý.

* Yêu cầu lập dự toán chi kinh phí nghiệp vụ:

– Phải xác định được nội dung và tổng nhu cầu năm kế hoạch, bao gồm số tự chi tại ngành và số dự kiến phân cấp cho các đơn vị, nhưng không được vượt số dự kiến giao DTNS được thông báo về tổng mức và chi tiết.

– Phản ánh đầy đủ các khoản thu và sử dụng số thu được để lại tại ngành theo chế độ (nếu có).

– Đúng nội dung, mẫu biểu, thời gian và chi tiết theo mục lục ngân sách hiện hành, kèm theo thuyết minh các căn cứ tính toán.

* Nội dung lập dự toán: Dự toán chi kinh phí nghiệp vụ bao gồm dự toán thu (nếu có) và dự toán chi:

– Dự toán thu và sử dụng các khoản thu tại các ngành: Dự toán thu thuộc kinh phí nghiệp vụ phải phản ánh đầy đủ các khoản thu (thu nhượng bán hàng hoá; thu thanh lý vật tư, tài sản và các khoản thu khác…); số nộp ngân sách quốc phòng; số được để lại chi theo chế độ.

– Dự toán chi kinh phí nghiệp vụ: Nội dung dự toán chi kinh phí nghiệp vụ bao gồm: Chi tiền thưởng (thưởng thường xuyên, thưởng đột xuất, chi khác..); Chi phúc lợi tập thể; chi thanh toán dịch vụ công cộng, vật tư văn phòng, thông tin, tuyên truyền liên lạc, chi hội nghị, chi công tác phí, chi thuê mướn, chi đoàn ra, đoàn vào; Chi sửa chữa thường xuyên tài sản cố định phục vụ công tác chuyên môn và duy tu bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng; sửa chữa lớn TSCĐ phục vụ chuyên môn, các công trình cơ sở hạ tầng; Chi phí nghiệp vụ chuyên môn từng ngành, chi huấn luyện các chuyên ngành; Chi mua sắm vật tư, tài sản dùng cho công tác chuyên môn, vv…

Đối với các khoản chi thuộc các dự án về sản xuất, cải tiến, nâng cao tiềm lực, nghiên cứu khoa học, các ngành lập dự toán chi theo từng chương trình, dự án, đề tài theo biểu mẫu riêng, đồng thời tổng hợp chung trong biểu mẫu chi ngân sách nghiệp vụ theo đúng mục lục ngân sách hiện hành.

Để DTNS năm thực sự phát huy được ý nghĩa, tác dụng trong quá trình lập dự toán chi kinh phí nghiệp vụ phải dựa vào những căn cứ chủ yếu đó là:

– Phương hướng, chủ trương, nhiệm vụ xây dựng và phát triển quân đội của Đảng và Nhà nước; các chỉ thị của BQP; các nhiệm vụ kế hoạch trong năm của đơn vị.

– Tổ chức, biên chế và trang bị của đơn vị.

– Hệ thống các chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức và giá cả.

– Số dự kiến giao DTNS do cơ quan ngành nghiệp vụ toàn quân thông báo và mức tồn kho năm trước chuyển sang.

– Kinh nghiệm lập DTNS và tình hình thực hiện DTNS năm trước.

b. Chấp hành dự toán chi kinh phí nghiệp vụ

Chấp hành DTNS là khâu cốt yếu, trọng tâm có ý nghĩa quyết định trong quản lý và điều hành ngân sách. Khâu lập DTNS là những yếu tố về khả năng và dự kiến, chấp hành ngân sách là biến khả năng và dự kiến thành hiện thực. Chấp hành ngân sách tốt sẽ có tác dụng tích cực trong việc thực hiện quyết toán ngân sách hàng năm.

Tổ chức quản lý và chấp hành dự toán kinh phí nghiệp vụ là quá trình sử dụng tổng hợp các biện pháp kinh tế, tài chính và hành chính nhằm biến các chỉ tiêu thu, chi trong DTNS trở thành hiện thực, đồng thời thông qua việc chấp hành dự toán ngân sách mà tiến hành công tác kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách, tiêu chuẩn, định mức kinh tế – tài chính của NN.

Chấp hành dự toán chi kinh phí nghiệp vụ được thực hiện thông qua các bước công việc sau:

– Công khai DTNS: là một trong những nội dung của công khai tài chính nhằm bảo đảm thực hiện quyền kiểm tra, giám sát của các cơ quan, đơn vị, của quân nhân trong quá trình phân phối, quản lý và sử dụng vốn, tài sản của NN, của QĐ và các khoản thu tại đơn vị, thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Công khai dự toán chi kinh phí nghiệp vụ năm phải đảm bảo cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin phù hợp với chế độ bảo mật và đối tượng nhận thông tin theo những hình thức thích hợp.

– Phân bổ và giao DTNS: Sau khi nhận được DTNS kinh phí nghiệp vụ năm được BQP giao, các đơn vị phải tiến hành phân bổ và giao dự toán kinh phí nghiệp vụ cho các ngành, các đơn vị trực thuộc theo nguyên tắc:

+ Tổng số giao cho các ngành, đơn vị trực thuộc không vượt quá dự toán được đơn vị dự toán cấp trên giao cả về tổng mức và chi tiết.

+ Dự toán giao cho các đơn vị được phân cho từng quí, các khoản chi có tính chất thường xuyên được bố trí đều trong năm. Các khoản chi có tính chất thời vụ, không thường xuyên được bố trí theo tiến độ thực hiện.

+ Phương án phân bổ DTNS cho đơn vị cấp dưới phải gửi cơ quan tài chính cấp trên để thẩm tra, việc phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị trực thuộc phải hoàn thành trước ngày 31/12 năm trước. Quyết định giao DTNS cho đơn vị cấp dưới được gửi KBNN nơi đơn vị cấp dưới giao dịch.

– Lập kế hoạch chi quí: Trên cơ sở dự toán năm được giao và yêu cầu nhiệm vụ phải chi trong quí, các đơn vị, các ngành lập nhu cầu chi quí (có chia ra tháng) gửi KBNN nơi giao dịch và cơ quan tài chính cấp liên quan trực tiếp trước ngày 15 tháng cuối quí trước.

– Cấp phát, thanh toán các khoản chi kinh phí: là việc cấp chuyển tiền cho các ngành, các đơn vị để chi tiêu thực hiện các nhiệm vụ được giao. Thông qua cấp phát, thanh toán kinh phí kiểm tra tình hình chấp hành chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức và DTNS được giao.

Cấp phát kinh phí nghiệp vụ phải bảo đảm đầy đủ, đúng mức, kịp thời cho thực hiện nhiệm vụ, đủ điều kiện chi NS, phải có trọng tâm, trọng điểm và quán triệt quan điểm tiết kiệm, hiệu quả chi tiêu sử dụng tài chính, thực hiện thanh toán xong đợt chi tiêu trước mới cấp phát đợt sau.

Thanh toán phải đúng nội dung và thủ tục qui định, phải trung thực, chính xác kịp thời và chặt chẽ, phải đánh giá được hiệu quả chi tiêu.

Việc cấp phát, thanh toán kinh phí nghiệp vụ phải dựa trên cơ sở số dự toán NS được giao, hệ thống định mức, tiêu chuẩn, chế độ NN, QĐ ban hành.

– Kiểm soát trước khi cấp phát, thanh toán kinh phí nghiệp vụ: Kiểm soát chi ngân sách cũng là một nội dung rất quan trọng trong chấp hành chi kinh phí nghiệp vụ, đặc biệt là vai trò kiểm soát chi của cơ quan tài chính và của KBNN. Tất cả các khoản chi kinh phí nghiệp vụ phải được kiểm soát trước, trong và sau quá trình cấp phát, chi tiêu, thanh toán. Trong đó kiểm soát chi đóng vai trò rất quan trọng, nội dung kiểm soát chi kinh phí nghiệp vụ trong khâu cấp phát, thanh toán là kiểm soát để bảo đảm các điều kiện để chi kinh phí,

Thực hiện Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật NSNN, chi NSNN trong lĩnh vực quốc phòng nói chung và chi kinh phí nghiệp vụ nói riêng phải có đầy đủ các điều kiện sau:

+ Đã có trong DTNS được giao;

+ Đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức do cơ quan NN có thẩm quyền ban hành áp dụng trong lĩnh vực quốc phòng;

+ Đã được thủ trưởng đơn vị sử dụng kinh phí hoặc người được ủy quyền quyết định chi;

+ Có đầy đủ các chứng từ có liên quan, tuỳ theo tính chất từng khoản chi;

+ Trường hợp sử dụng NSNN để đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm trang, thiết bị, phương tiện làm việc và các công việc khác phải đấu thầu, hoặc thẩm định giá thì phải tổ chức đấu thầu hoặc thẩm định giá theo quy định của NN và BQP.

– Các khoản chi có tính chất thường xuyên được bố trí đều trong năm để chi; các khoản chi có tính chất thời vụ hoặc chỉ phát sinh vào một số thời điểm như xây dựng cơ bản, mua sắm, sửa chữa lớn và các khoản chi có tính chất không thường xuyên phải thực hiện theo dự toán quý được BQP giao cùng với DTNS năm.

c. Kế toán và quyết toán kinh phí nghiệp vụ

Kế toán và quyết toán kinh phí nghiệp vụ là khâu cuối cùng trong qui trình quản lý và điều hành NS; là chế độ cơ bản trong quản lý NSNN; là trách nhiệm của mọi cấp, mọi ngành, mọi đơn vị thụ hưởng NS.

Các đơn vị có sử dụng kinh phí nghiệp vụ phải tổ chức bộ máy kế toán và thực hiện công tác kế toán, quyết toán NSNN theo những quy định của pháp luật. Quyết toán chi kinh phí nghiệp vụ là một chế độ cơ bản trong quản lý tài chính, thực hiện quyết toán chi kinh phí nghiệp vụ là trách nhiệm của các ngành, các đơn vị có chi tiêu, sử dụng kinh phí nghiệp vụ. Hết quí -năm ngân sách các ngành, các đơn vị phải thực hiện quyết toán chi kinh phí nghiệp vụ theo nguyên tắc:

– Các ngành, các đơn vị có chi tiêu sử dụng kinh phí nghiệp vụ thì phải thực hiện quyết toán kinh phí nghiệp vụ.

– Quyết toán phải đúng nội dung chỉ tiêu dự toán ngân sách.

– Quyết toán phải có chứng từ hợp pháp, hợp lệ.

– Quyết toán phải đúng chế độ, tiêu chuẩn định mức đã được ban hành.

Yêu cầu quyết toán kinh phí nghiệp vụ phải trung thực, chính xác, đầy đủ, toàn diện và chặt chẽ về thủ tục qui định, phải nhanh gọn, kịp thời.

1.2.4.4. Chất lượng quản lý kinh phí nghiệp vụ

Chất lượng quản lý kinh phí nghiệp vụ được thể hiện ở nhiều chỉ tiêu nhưng biểu hiện tập trung ở hiệu quả chi tiêu kinh phí nghiệp vụ. Theo quan điểm của thống kê, hiệu quả là chỉ tiêu phản ánh tình hình sử dụng các yếu tố đầu vào với chi phí ở mức tối thiểu để đạt đầu ra tối đa. Với quan niệm như vậy, việc xác định chỉ tiêu hiệu quả đối với các đơn vị dự toán quân đội rất khó xác định chỉ tiêu hiệu quả. Việc chi tiêu ở các đơn vị dự toán quân đội là chi tiêu cho lĩnh vực phi sản xuất, hiệu quả của chi tiêu không phải là các chỉ tiêu kinh tế có thể được mà chủ yếu là các chỉ tiêu định tính như nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội, nâng cao đời sống bộ đội, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao… Như vậy, hiệu quả chi tiêu kinh phí nghiệp vụ ở đơn vị dự toán QĐ là chỉ tiêu phản ánh mối quan hệ tương quan giữa tổng mức kinh phí nghiệp vụ được giao với khối lượng nhiệm vụ đơn vị đã hoàn thành.

Ngoài ra, chất lượng quản lý kinh phí nghiệp vụ còn được biểu hiện ở năng lực và các biện pháp quản lý chặt chẽ các khoản chi kinh phí nghiệp vụ theo quy định của cơ quan quản lý tài chính cấp trên; tích cực chủ động trong công tác kế hoạch NS nhằm bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị.

a. Các tiêu thức đánh giá chất lượng quản lý kinh phí nghiệp vụ

Trên cơ sở quan niệm về chất lượng và hiệu quả chi kinh phí nghiệp vụ , để đánh giá chất lượng quản lý kinh phí nghiệp vụ ở các đơn vị dự toán quân đội cần dựa trên các tiêu thức sau:

– Hiệu quả chi tiêu: Mỗi nội dụng kinh phí nghiệp vụ phục vụ cho một hoạt động hay một nhiệm vụ của đơn vị. Kết thúc năm ngân sách, với số kinh phí được phân bổ đơn vị đã hoàn thành khối lượng công việc nhiều hơn, chất lượng tốt hơn được đánh giá là đạt hiệu quả chi tiêu cao.

– Khả năng quản lý, điều hành kế hoạch NS: Công tác quản lý điều hành kế hoạch NS được coi là rất quan trọng trong quản lý tài chính. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, quân số và chế độ tiêu chuẩn định mức các đơn vị được phân bổ kinh phí nghiệp vụ. Đơn vị được quyền chủ động sử dụng số kinh phí trên giao nhưng phải tuân thủ hai yêu cầu cơ bản, đó là: phải hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao, đồng thời phải thực hiện đúng các quy định về quản lý tài chính của NN và QĐ. Muốn vậy, cần phải làm tốt công tác quản lý và điều hành NS nói chung và kinh phí nghiệp vụ nói riêng từ lập DTNS, chấp hành NS đến quyết toán NS.

– Ý thức trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị trong sử dụng kinh phí nghiệp vụ: là những người trực tiếp quản lý, chi tiêu sử dụng kinh phí nghiệp vụ ở đơn vị, vì vậy, muốn nâng cao chất lượng quản lý kinh phí nghiệp vụ cần nâng cao ý thức trách nhiệm, chế độ chịu trách nhiệm về vật chất đối với các đối tượng sử dụng kinh phí nghiệp vụ.

– Tố chức hệ thống quản lý tài chính hợp lý khoa học: Một hệ thống quản lý tài chính hợp lý, khoa học là cơ sở cho yêu cầu minh bạch trong quản lý ngân sách từ lập, chấp hành đến quyết toán ngân sách nói chung và quản lý kinh phí nghiệp vụ nói riêng. Tính hợp lý, gọn nhẹ, đơn giản nhưng hiệu qủa của hệ thống tổ chức quản lý sẽ vừa giảm biên chế tổ chức, đồng thời tạo ra một cơ chế làm việc khoa học và có hiệu quả.

b. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng quản lý kinh phí nghiệp vụ

– Cơ chế quản lý và điều hành ngân sách: cơ chế quản lý và điều hành ngân sách được xem là nhân tố đầu tiên, quan trọng nhất ảnh hưởng đến chất lượng quản lý kinh phí nghiệp vụ. Hiện nay cơ chế quản lý và điều hành ngân sách trong đó có kinh phí nghiệp vụ được quy định như sau: Cấp ủy đảng lãnh đạo, người chỉ huy điều hành, cơ quan tài chính là tham mưu, và các cá nhân và đơn vị tổ chức thực hiện. Như vậy, có thể nói chất lượng quản lý kinh phí nghiệp vụ chịu sự tác động của rất nhiều cơ quan, tổ chức và cá nhân. Mỗi một mắt xích trong cơ chế quản lý này trục trặc đều ảnh hưởng đến chất lượng quản lý tài chính, hoặc không có sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng này sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của chi tiêu.

– Hệ thống định mức, chế độ tiêu chuẩn: việc chi tiêu sử dụng kinh phí nghiệp vụ chịu sự ảnh hưởng rất lớn của hệ thống định mức và các chế độ, tiêu chuẩn và chi kinh phí nghiệp vụ, bởi đây là cơ sở để lập dự toán cấp phát chi tiêu sử dụng NS. Việc thay đổi những yếu tố đầu vào của chi tiêu làm ảnh hưởng đến mọi khâu của quy trình quản lý NS và ảnh hưởng lớn đến chất lượng công tác quản lý NS. Trong tình hình hiện nay, chế độ, tiêu chuẩn, định mức lại thường xuyên thay đổi một số nội dung chi tiêu lại chưa có định mức đây là những yếu tố khó lường trong quản lý kinh phí nghiệp vụ ở đơn vị.

– Biên chế tổ chức và nhiệm vụ của đơn vị: sự ổn định của đơn vị cả quân số và nhiệm vụ được giao cũng là yếu tố tác động đến chất lượng công tác quản lý ngân sách nói chung và kinh phí nghiệp vụ nói riêng. Tuy nhiên, trong tình hình hiện nay việc ổn định các yếu tố trên là rất khó đối với đơn vị dự toán quân đội. Vì vậy, để nâng cao chất lượng quản lý kinh phí nghiệp vụ đòi hỏi các yếu tố trên phải tương đối ổn định đồng thời những người làm công tác tài chính cần tính trước đến sự biến động yếu tố này.

– Khả năng bảo đảm của cơ quan tài chính cấp trên: căn cứ vào nhu cầu chi tiêu, cơ quan tài chính lập DTNS cả về số chỉ tiêu NS và tiến độ bảo đảm.

Trong thực tế do còn mất cân đối khá lớn giữa nhu cầu và khả năng, từ đó dẫn đến số NS được bảo đảm thấp hơn DTNS; thời gian bố trí NS có lúc không kịp thời với nhiệm vụ. Tình trạng này sẽ kéo theo các hệ quả là: đơn vị không thực hiện được nhiệm vụ; sai phạm trong quản lý tiêu NS.

– Năng lực tham mưu trong quản lý điều hành của cơ quan tài chính: trong cơ chế quản lý tài chính ở đơn vị dự toán QĐ, cơ quan tài chính đóng vai trò làm tham mưu và tổ chức thực hiện công tác bảo đảm, quản lý tài chính, trong đó có kinh phí nghiệp vụ. Vì vậy, có thể nói trong cơ chế quản lý ấy vai trò của cơ quan tài chính rất quan trọng, có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng quản lý tài chính nói chung và quản lý kinh phí nghiệp vụ nói riêng.

Tóm lại, các biện pháp quản lý trên đây cần được tổ chức thực hiện đồng bộ, nhằm phát huy hiệu quả tổng hợp của nó trong quá trình bảo đảm và quản lý kinh phí nghiệp vụ ở các đơn vị.

Quản lý kinh phí nghiệp vụ là một nội dung quan trọng trong công tác quản lý NSQP. Trên cơ sở nhận thức về vai trò, đặc điểm và nội dung kinh phí nghiệp vụ, đơn vị các cấp và các ngành nghiệp vụ bảo đảm toàn quân cần quán triệt tốt các yêu cầu và tổ chức thực hiện có hiệu quả các biện pháp quản lý, nhằm nâng cao chất lượng quản lý NS, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành, của đơn vị và của toàn quân.

Tải luận văn miễn phí!

Video Hướng dẫn download luận văn

Công ty TNHH Thế giới in ấn và photocopy
Địa chỉ: 87 Trần Đại Nghĩa – phường Bách Khoa – quận Hai Bà Trưng – Hà Nội
Hotline: 0938 152 888 – 0466 635 333
Email: insinhvienbk@gmail.com
Quản lý chi Ngân sách Quốc phòng tại Sư đoàn 968 – Quân khu 4 – Bộ Quốc phòng
Đánh giá

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Loading...